Intisari Hadits Qudsi (Hard Cover)

ISBN: 9786021583425
Penulis: Imam al-Ghazali
Penerbit: Turos Pustaka
Jumlah Halaman: 176
Kertas : Bookpaper
Ukuran: 11 x 16 cm
Berat: 300 Gram
Stock: Tersedia
Rp 55.000 20% Rp 44.000
  Pesan via WA

Intisari Hadits Qudsi (al-Mawa?idz fi al-Ahadits al-Qudsiyah) merupakan himpunan dari hadits-hadits khusus. Hadits Qudsi memang merupakan hadits yang sangat istimewa. Berbeda dengan hadits Nabi umumnya, makna hadits merupakan wahyu dari Allah. Lafalnya adalah susunan dari Nabi Muhammad saw. Buku ini berisi 38 hadits Qudsi yang penuh dengan untaian nasihat dan hikmah yang patut kita jadikan pegangan. Penulis buku ini sang Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama multidisplin: ahli tafsir, hadits, tasawuf, ilmu kalam, dan bahkan filsafat. Berbeda dengan kitab-kitab al-Ghazali yang lain, kitab ini murni berisi hadits Qudsi saja tanpa catatan dan komentar dari al-Ghazali. Mengapa? Alasannya jelas. Al-Ghazali sepertinya berpikir bahwa nasihat, hikmah dan pesan-pesan yang ada dalam 38 hadits di buku ini sudah terang benderang. Kalimat-kalimat yang dirangkai oleh Rasulullah sangat fasih, jelas, dan bernas.? Tidak perlu lagi penjelasan tambahan. Hal ini pun menunjukkan kesucian dari hadits Qudsi itu sendiri. Pembaca akan menemukan nasihat-nasihat dari firman-firman Allah dalam hadits ini yang akan menenangkan hati, menambah kecintaan pada Allah swt. dan menggugah untuk melakukan ketaatan kepada Sang Khalik. Tentang Penulis: Al-Ghazali adalah ilmuwan muslim yang menguasai pelbagai disiplin ilmu (polymath). Dia adalah seorang mufassir, ahli hadits, tasawuf, ilmu kalam, filsafat sampai dengan ilmu-ilmu alam. Singkatnya, dia adalah pakar dalam ilmu-ilmu naqli (bersumber dari dalil agama) dan aqli (bersumber dari dalil akal). Dialah ?ulama yang diberi gelar Hujjatul Islam (Pembawa Bukti Islam), Imam Syafi?i Kedua, dan Mujaddid Abad V Hijriyah. Imam al-Ghazali adalah ilmuwan Islam dengan karya yang merentang dalam pelbagai disiplin ilmu. Di antara karya-karyanya adalah: At-Ta?liqat, Al-Wajiz f al-Fiqh f al-Madzhabi alImam asy-Syaf?i, Tahdzib al-Ushul, Al-Mustasyfa (Fikih dan Ushul Fikih); Ihya ?Ulumuddin, Mizan al-?Amal, Bidayah al-Hidayah, Al-Munqidz Min adhDhalal, Minhaj al-?Abidin (Tasawuf dan Etika); Al-Iqtishad f al-I?tiqad, Maqashid al-Asna fi Syarh al-Asma` al-Husna, Misykat al-Anwar (Teologi); Maqashid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Mi?yar al-?Ilm, Al-Qisthas al-Mustaqim (Filsafat dan Logika).

Spesifikasi Buku

ISBN: 9786021583425

Penulis: Imam al-Ghazali

Penerbit: Turos Pustaka

Jumlah Halaman: 176

Kertas : Bookpaper

Ukuran: 11 x 16 cm

Berat: 300 Gram

Stock: Tersedia

Review Pelanggan

Belum ada review untuk buku ini